Woning in de erfenis; wat nu?


Bij de berekening van de erfbelasting speelt de eigen woning een belangrijke rol. Ook op dit punt is de successiewet onlangs gewijzigd. Tot voor kort werd de eigen woning voor de berekening van het successierecht gewaardeerd naar de leegwaarde in het economische verkeer. Daarmee werd bedoeld de verkoopprijs die de woning zou opbrengen als deze op de meest geschikte manier na de beste voorbereiding zou worden verkocht. Per 1 januari van dit jaar is dat echter veranderd. Het gaat nu om de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-beschikking die u onlangs is toegezonden is dus niet alleen voor de onroerende zaak belasting en de inkomstenbelasting van belang, maar sinds 1 januari ook voor de erfbelasting. Nog belangrijker dus om tegen de beschikking bezwaar te maken als deze niet klopt.

Bij een overlijden in bijvoorbeeld het jaar 2010 wordt in beginsel uitgegaan van de waarde van de woning per 1 januari 2009. Dit vloeit voort uit het systeem van de Wet waardering onroerende zaken. Veranderingen in de toestand van de woning (bijvoorbeeld een verbouwing) in de periode tussen de peildatum (1 januari 2009) en het overlijden (in 2010) moeten echter bij de waardering wel worden meegenomen.

Maar er is nog een wijziging in de successiewet die van belang is voor de eigen woning. Als de nalatenschap uitsluitend uit een eigen woning bestaat, kunnen er problemen ontstaan op het moment dat de kinderen van hun eerststervende ouder erven. Afhankelijk van de waarde van de woning kunnen de kinderen dan al erfbelasting verschuldigd zijn. Hun erfdeel is weliswaar niet opeisbaar, maar ook over een niet opeisbaar erfdeel moet erfbelasting worden betaald. Is er dan geen spaargeld om de erfbelasting te betalen, dan moet er een hypotheek worden genomen om de erfbelasting te kunnen voldoen. Een oplossing hiervoor is om een zogenaamd “tweetrapstestament” te maken. Als een ouder overlijdt, is de andere ouder dan enig erfgenaam. Deze heeft een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. De kinderen komen pas aan bod als de langstlevende ouder overlijdt.

Een andere oplossing is in de Successiewet geregeld. Er kan namelijk in bepaalde gevallen uitstel van betaling van de erfbelasting worden gevraagd. Over het uitstel moet wel een rente worden betaald. U leent dus bij de staat in plaats van bij een bank. Het uitstel wordt alleen verleend voor zover er geen eigen middelen zijn om de erfbelasting te betalen. Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2011.

bron : de Weekkrant
comments powered by Disqus