Besluiten en plannen College Boekel


Gemeente Boekel


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 juni 2010

In de collegevergadering van 15 juni j.l. zijn o.a. onderstaande onderwerpen aan de orde geweest.

Delegatiebesluit Belastingkantoor AMG 2010, behorend bij de gemeenschappelijke regeling
Naast de primaire processen (rioolrechten â afvalstoffenheffing & OZB) worden nog enkele werkzaamheden overgedragen aan het Belastingkantoor AMG. Hiertoe is het onderhavige Delegatiebesluit op- en vastgesteld..

Belastingsamenwerking â besluitvorming gemeenschappelijke regeling Eind 2009 is door de raden van de gemeente Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel en door het algemeen bestuur van het Waterschap Aa en Maas toestemming verleend aan het college om een gemeenschappelijke regeling op te richten waarin de werkzaamheden op het gebied van WOZ/Belastingen in ondergebracht gaan worden. Middels het onderhavige besluit wordt hier invulling aan gegeven. Volledigheidshalve dient hierbij de kanttekening te worden geplaatst dat de bevoegdheden, conform artikel 59 van de regeling, worden overgedragen op 1 juli 2011.

Jaarrekening 2009, begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Ingevolge de wettelijke regeling biedt BHIC de financiële stukken voor de komende jaren aan. De gemeenteraad wordt hierover d.m.v. een mededeling geïnformeerd.

Evaluatie mantelzorgers- en vrijwilligersavond
Het college heeft besloten om in mei 2011 wederom een avond voor de mantelzorgers en vrijwilligers te organiseren. Uit de gehouden enquête is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een feestavond. De organisatie van de avond richt zich dan ook op een avond met feestmuziek.

Centrumvisie
Het centrum van Boekel heeft enkele jaren geleden een belangrijke facelift gekregen door de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis en de omgeving daarvan, inclusief het plein. Ook in de sfeer van detailhandelsontwikkelingen zijn nieuwe projecten tot stand gekomen of nog in ontwikkeling. Op basis van deze dynamiek kan worden gesteld dat er ook in de toekomst kansen liggen voor nieuwe ontwikkelingen. Het ontbreekt echter op dit moment aan een samenhangende visie op de centrumontwikkeling in de komende periode, die gedragen wordt door overheid en ondernemers gezamenlijk. Op 16 maart 2010 heeft het college daarom ingestemd met het opstellen van de centrumvisie. De concept-visie is onlangs in een thema-avond aan de raad gepresenteerd. Op 30 juni om 19.00 uur wordt de concept-visie gepresenteerd aan de inwoners. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Raadszaal van het gemeentehuis.
De conceptvisie wordt op 29 september 2010 in de Commissie Grondgebiedzaken besproken. Raadsbehandeling staat geagendeerd voor 14 oktober 2010.

Opleggen last onder dwangsom aan Lekerseweg 3 te Venhorst Een last onder dwangsom op te leggen om de overtredingen van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te beëindigen.

Opleggen last onder dwangsom op het adres Wanroyseweg 4 te Boekel Een last onder dwangsom opleggen op het adres Wanroyseweg 4 omdat de kadaverplaats van het bedrijf niet is voorzien van een opstaande rand en opslagruimte voor het opvangen van het spoel- en ontsmettingswater.
 

bron : Nieuwsbank

comments powered by Disqus