Woononderzoek 2009 (CBS)


De publicatie 'Het wonen overwogen' gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON 2009), dat het CBS onder ruim 78 duizend personen van 18 jaar en ouder uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het wonen overwogen geeft een overzicht van de uitkomsten op de belangrijkste thema's uit WoON 2009. Zo zijn Nederlanders over het algemeen tevreden met hun woning en woonomgeving. Bijna 2 miljoen huishoudens willen verhuizen, maar stellen hun verhuisplannen uit vanwege de crisis. Verder zijn de absolute woonlasten gestegen, maar blijft de woonquote blijft nagenoeg gelijk. De populariteit van de aflossingsvrije hypotheek toe, en er wordt bij verkoop weinig gebruik gemaakt van het energielabel.
 
Conclusie over de WOZ-waarde
Eigenaren overschatten de waarde van de eigen woning met gemiddeld 10% ten opzichte van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de laatste jaren veel dichter bij de reële marktprijs komen te liggen. In tijden van dalende marktprijzen zal de teleurstelling bij degenen die willen verkopen navenant toenemen.
De risico’s op werkelijk verlies bij verkoop nemen toe. Van degenen die de laatste 5 jaar een woning hebben gekocht, heeft 40% meer voor zijn woning betaald dan de WOZ-waarde in 2009. Bij een daling van de WOZ-waarde met 10% stijgt het percentage kopers dat de laatste 5 jaar meer betaald heeft dan de WOZ-waarde, tot 60%.
Ervan uitgaande dat de reële verkoopwaarde overeen komt met de WOZ-waarde, dan heeft momenteel iets meer dan 15% van de eigenaren te kampen met een negatieve overwaarde. Deze mensen geven dus aan dat ze een hogere hypotheek op hun woning hebben dan wat (nu) de WOZ-waarde is. Blijkt de reële waarde 120% van de WOZ-waarde, dan daalt het aantal eigenaren met negatieve overwaarde naar 5%. Zakken de marktprijzen en is de verhouding WOZ/reëel nog maar 80%, dan heeft drie op de tien eigenaren een “virtueel” verlies op de eigen woning.
 
De waarde van koopwoningen: verkoopwaarde en WOZ
De verwachte verkoopwaarde van koopwoningen is gedurende de afgelopen zeven jaar met meer dan een kwart gestegen. Anno 2009 verwacht meer dan de helft van alle eigenaar-bewoners zo’n 275.000 euro of meer te kunnen krijgen voor zijn eengezinswoning. In 2002 lag dit bedrag op nog 220.000 euro. De verwachte verkoopwaarde van meergezinswoningen is nog meer gestegen: van 150.000 euro naar bijna twee ton. Ongeveer een tiende deel van de waardevermeerdering wordt verklaard door kwaliteitsverbeteringen aan de voorraad. Overigens is er sprake van een aanzienlijk verschil tussen wat de eigenaar-bewoner zelf denkt voor de woning te krijgen wanneer hij deze te koop zet (de hierboven gebruikte verwachte verkoopwaarde) en het bedrag waarover onroerendezaakbelasting betaald moet worden (WOZ-waarde). Vroeger werd deze discrepantie grotendeels veroorzaakt door het feit dat de WOZ-waarde slechts eens per vier jaar werd vastgesteld door de gemeente. Hierdoor liep deze achter op de “werkelijke” marktwaarde. Tegenwoordig wordt de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld, waardoor het een actuelere graadmeter is geworden van de objectieve woningwaarde. Desalniettemin verwachten huishoudens nog steeds meer te krijgen voor hun woning dan de WOZ-waarde aangeeft; gemiddeld zo’n 10 procent meer.

bron : CBS
comments powered by Disqus