Ambtshalve vermindering WOZ-aanslag


Wat is een ambtshalve vermindering? Een ambtshalve vermindering is het verminderen van een onherroepelijk vastgestelde WOZ-waarde die te hoog blijkt te zijn. De WOZ-waarde is onherroepelijk vast komen te staan als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verlopen. Indien binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking geen (pro-forma)bezwaar is gemaakt tegen de aanslag staat de beschikking onherroepelijk vast. Hetzelfde geldt als binnen 6 weken na de uitspraak op bezwaar geen beroep is aangetekend bij de rechtbank tegen de uitspraak.

Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ is het mogelijk om, eventueel op verzoek, de vastgestelde WOZ-waarde ambtshalve te verminderen. Volgens artikel 2 van dit besluit is ambtshalve vermindering mogelijk als voldaan is aan de volgende vereisten:

-          de te hoge waarde blijkt binnen 5 jaar na de vaststelling van de WOZ-beschikking; en

-          de werkelijke WOZ-waarde ligt ten minste 20 procent onder de vastgestelde waarde; en

-          de waardevermindering bedraagt minimaal € 5000,-.

Een ambtshalve vermindering kan op basis van artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ ook plaatsvinden om de WOZ-waarde van het WOZ-object voor eigenaar en gebruiker voor dezelfde periode met betrekking tot dezelfde onroerende zaak gelijk te houden wanneer één van de twee belanghebbenden na bezwaar of beroep een vermindering van de waarde heeft gekregen. Omdat er alleen bij niet-woningen, zoals bedrijfspanden, sprake is van een gebruiker en eigenaar die beiden aangeslagen worden voor de Wet WOZ is dit artikel niet van toepassing op eigenaren van woningen.

De heffingsambtenaar kan zelf na ontdekking van de te hoge waarde de WOZ-waarde ambtshalve verminderen bij beschikking. U als belanghebbende kan indien aan de vereisten wordt voldaan, ook zelf verzoeken om een ambtshalve vermindering. De heffingsambtenaar zal dan onderzoeken of inderdaad aan de voorwaarden wordt voldaan. De reactie die daarop volgt is geen besluit welke voor bezwaar en beroep open staat. 

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus