Brief van minister Plasterk aan Tweede Kamer over stijging OZB-tarieven


Minister Plasterk beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen over de stijging van de OZB-tarieven in 2013 waarover de Vereniging Eigen Huis (VEH) op 20 november 2012 heeft bericht. De minister geeft aan dat uit de voorlopige cijfers van de OZB-opbrengst voor 2013 blijkt dat gemeenten binnen de grenzen van de (gecorrigeerde) macronorm (2,7%) voor het jaar 2013 blijven.

Geen ingezetenenbelasting
De VEH stelt voor de OZB te vervangen door een ingezetenenbelasting. Op die manier betalen ook huurders mee aan de gemeentelijke voorzieningen. De VEH stelt nooit voorstander te zijn geweest van afschaffing van de gebruikersbelasting OZB. Plasterk merkt op dat de gebruikersbelasting OZB in 2006 is afgeschaft op basis van het hoofdlijnenakkoord van het toenmalige kabinet van CDA, VVD en D66. De reden voor afschaffing was het feit dat men de OZB voor gebruikers van woningen een irritante belasting vond en het feit dat deze belasting het lastendrukbeleid van de Rijksoverheid teveel doorkruiste. (Kamerstukken II 2004/2005, 30096, nr. 3). Hiervoor is compensatie geboden in het gemeentefonds.
De suggestie van VEH voor verandering van de heffingsgrondslag is op zich volgens Plasterk een interessante gedachte. In het regeerakkoord zijn echter geen beleidsvoornemens opgenomen voor wijzigingen in vormgeving en/of omvang van het huidige lokale belastinggebied. De decentralisatieopgaven waar rijk en medeoverheden de komende jaren gezamenlijk voor staan zijn complex. Dat vergt dan ook nu alle aandacht. Voor de voorgestelde wijziging van de heffingsgrondslag die de VEH suggereert zie de minister op dit moment dan ook geen ruimte.

comments powered by Disqus