VNG verzoekt gemeenten beleid gerechtshoven inzake kostenvergoedingen uit te voeren


Door een uitspraak van Hof Amsterdam is de richtlijn bekend die gerechtshoven gaan volgen bij het vaststellen van een uurvergoeding voor taxatiekosten in WOZ-procedures. Op onlangs gehouden zittingen bij verschillende rechtbanken is aangegeven dat zij dezelfde richtlijn gaan volgen. De VNG adviseert gemeenten deze richtlijn tot uitgangspunt te nemen bij de afdoening van bezwaren en in lopende (hoger) beroepsprocedures. Deze notitie staat stil bij de inhoud van de richtlijn, de afdoening van lopende procedures, de samenhang met eerdere adviezen en de VNG-reactie op de modernisering van de Wet WOZ.

HR 13 juli 2012, nr. 11/02035, LJN: BX0904 (Lochem)

In zijn arrest van 13 juli 2012 is de Hoge Raad ingegaan op de wijze waarop met de vergoeding van taxatiekosten in WOZ-procedures moet worden omgegaan. In het arrest droeg de Hoge Raad de gerechten op om te komen tot beleid voor een uniforme toepassing van bij de vaststelling van een vergoeding te hanteren uurtarieven. Dit beleid is blijkens de uitspraak Hof Amsterdam 8 november 2012, nr. 11/00923, LJN: BY2756 (Haarlem) inmiddels vastgesteld.

Richtlijn uniforme toepassing vaststellen uurvergoeding taxatiekosten

De gerechtshoven (en rechtbanken) zullen bij het vaststellen van een uurvergoeding voor taxatiekosten de volgende richtlijn hanteren:

· Voor woningtaxaties: € 50;
· voor taxaties van courante niet-woningen: € 65.
· Het aantal uren wordt gesteld op:
o voor niet-inpandige woningtaxaties op 2 uur;
o voor woningtaxaties met inpandige opname op 4 uur.
· In voorkomende gevallen wordt het uurtarief verhoogd met het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting.
· Indien in (hoger) beroep uitsluitend (nog) de proceskosten in geschil zijn, kan als wegingsfactor worden uitgegaan van 0,5 voor het gewicht van de zaak.

Tijdens verschillende rechtbankzittingen de afgelopen weken, is gebleken dat ook rechtbanken de richtlijn van de gerechtshoven gaan volgen.

VNG-advies

De VNG adviseert gemeenten om de richtlijn van de gerechtshoven en rechtbanken tot uitgangspunt te nemen. Voor de praktijk betekent dit het volgende.

Lopende bezwaarprocedures

Als in bezwaar blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, komt de belanghebbende voor een vergoeding van gemaakte kosten in aanmerking op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). Wordt de waarde in de bezwaarfase verlaagd dan bent u als gemeente proceskosten verschuldigd. De kwaliteit van belanghebbendes rechtsbijstandsverlener of taxatiedeskundige of de invloed van hun adviezen op de uiteindelijke heroverweging heeft op de vergoeding geen invloed.

De vergoeding van taxatierapporten kan volgens de richtlijn van de gerechtshoven en rechtbanken plaatsvinden. Beroepsmatig verleende rechtsbijstand verloopt volgens de forfaitaire puntentelling in het Bpb waarin punten worden toegekend per proceshandeling (bezwaarschrift, (nadere) hoorzitting). Als uitgangspunt heeft een waardegeschil zowel in de bezwaar- als beroepsfase een gewicht van factor 1. Afwijkingen van dit uitgangspunt en afwijkingen van belanghebbendes verzoek moeten worden toegelicht in de uitspraak op bezwaar.

Lopende (hoger)beroepsprocedures

Als er tegen kostenvergoedingen (hoger) beroep is ingesteld, adviseren wij gemeenten aan belanghebbendes gemachtigden een schikkingsvoorstel te doen. Dit schikkingsvoorstel dient te bestaan uit een voorstel voor de kostenvergoeding in bezwaar (zie hiervoor), en een voorstel voor de proceskosten in (hoger) beroep. Wat dit laatste betreft adviseren wij gemeenten het volgende.

- Als de toegekende vergoeding in bezwaar gelijk is aan of hoger dan de vergoeding op basis van de richtlijn, zal het (hoger) beroep ongegrond zijn. Een vergoeding van proceskosten voor het (hoger) beroep kan dan achterwege blijven. Belanghebbende kan dan worden gevraagd het (hoger) beroep in te trekken.

- Als de toegekende vergoeding in bezwaar te laag is, zal het (hoger) beroep gegrond zijn. Belanghebbende komt dan in aanmerking voor de vergoeding van het griffierecht, en een vergoeding van de reeds verrichte proceshandelingen. Gelet op de landelijke richtlijn heeft een zaak over uitsluitend de proceskostenvergoeding een gewicht van factor 0,5.

Als belanghebbende niet op het schikkingsvoorstel ingaat en de procedure voortzet, adviseren wij gemeenten het standpunt in te nemen dat de proceshandelingen na het schikkingsvoorstel niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Model-besluit kostenvergoeding bezwaarfase

De VNG wijzigt het model-besluit en de Handleiding proceskosten in WOZ-zaken op korte termijn met inachtneming van de richtlijn van gerechtshoven en rechtbanken. Daarnaast bereidt de VNG een nieuw en uitgebreider model-besluit voor over de kostenvergoeding in bezwaarfase. In de voorbereiding van dit model zal de VNG overleg voeren met vertegenwoordigers van procespartijen. Met het oog op de WOZ-beschikkingen begin 2013 streeft de VNG er naar het model-besluit uiterlijk januari 2013 af te ronden.

Voorbeeld compromis in beroep

X’ gemachtigde maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde van X’ woning. De heffingsambtenaar verlaagt de waarde, vergoedt de kosten van rechtsbijstand voor het bezwaarschrift van € 218,- maar niet de kosten voor een opgemaakt taxatierapport. X’ gemachtigde gaat in beroep tegen de te lage toekenning van proceskosten. In beroep stelt de heffingsambtenaar het volgende compromis voor:

- De reeds toegekende vergoeding van € 218,- wordt verhoogd met een tegemoetkoming voor het taxatierapport met € 238,-- (4 uur x € 50 x BTW) voor een inpandige opname (2 uur bij een niet-inpandige opname), Omdat het rapport voor 1 oktober 2012 is opgemaakt, geldt het BTW-percentage van 19%.

- kosten van het beroepschrift van de rechtsbijstandverlener: 1 punt x € 437 x 0,5 = 218,50 en het griffierecht.

Modernisering Wet WOZ: Forfaitaire vergoeding taxatiekosten

Bij de internetconsultatie over de wijziging Wet WOZ heeft de VNG een aanzet gedaan voor een uniforme, redelijke tegemoetkoming bij taxatierapporten. Het doel is te komen tot een forfaitaire regeling voor het vergoeden van taxatiekosten in WOZ-procedures. Omdat de VNG verwacht dat een forfaitaire regeling meer zekerheid zal geven over de hoogte van mogelijke vergoedingen, blijft de VNG zich vooralsnog hard maken voor een forfaitaire regeling.

 

comments powered by Disqus