Gemeente handelt bezwaarschriften sneller af


Gemeente Hoogeveen

Gemeente handelt bezwaarschriften sneller af

Er zijn vorig jaar bij de gemeente Hoogeveen 1275 bezwaarschriften ingediend. Dit is minder dan in 2008. Tegen WOZ-beschikkingen, parkeerbelastingen en bijstandsbesluiten werd minder vaak bezwaar gemaakt. Over de Wet maatschappelijke ondersteuning en leges (Wmo) werd juist vaker een bezwaarschrift ingediend. Dat blijkt uit het jaarverslag 2009 van de bezwaarschriftencommissie. In het jaarverslag staan de cijfers over de behandelde bezwaarschriften en aanbevelingen van de commissie. Burgers en bedrijven in de gemeente Hoogeveen kunnen een bezwaarschrift indienen bij de gemeente als zij het niet eens zijn met een besluit. Bijvoorbeeld een WOZ-beschikkingen, een aanslag voor parkeerbelastingen, een bouwvergunning of een bijstandsbesluit. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseert het college, de raad of de heffingsambtenaar over de kwestie.

Parkeerbelasting

De commissie bracht 540 adviezen uit. In bijna de helft van de gevallen vond de commissie dat het bestuursorgaan een ander besluit moest nemen. Adviezen van de commissie worden meestal overgenomen. In 2009 was dit anders: de heffingsambtenaar trok 122 aanslagen voor parkeerbelastingen niet in, terwijl de commissie dat wel had geadviseerd. Een aantal mensen is in beroep gegaan bij de Rechtbank in Assen.

Snellere afhandeling

Uit de cijfers blijkt ook dat bezwaarschriften steeds sneller worden afgehandeld: van gemiddeld 18 weken in 2005 naar gemiddeld 13 weken in 2009. De wet schrijft voor binnen hoeveel weken de gemeente een bezwaarschrift moet afhandelen. De lengte van de termijn hangt af van het onderwerp van het bezwaarschrift. In 77% van de gevallen was de gemeente op tijd klaar.

Te laat? Dan betalen

Het snel afhandelen van bezwaarschriften wordt steeds belangrijker. Is de gemeente te laat, dan kan de indiener een geldsom krijgen. De commissie adviseert de gemeente daarom om de termijn goed in de gaten te houden en de procedure van de behandeling duidelijk te maken. Als de termijn niet gehaald kan worden, moeten de bestuursorganen meer gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om de termijn langer te maken. Ook is de commissie er voorstander van dat de burger gebeld wordt als er een geschil is. Een formele procedure duurt vaak lang en lost het geschil niet altijd op.

Documenten


* Jaarverslag 2009

bron : Gemeente Hoogeveen

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus