PVV: opheldering over afhandeling WOZ-bezwaarschriften


De PVV-Kamerleden Elissen en Van Vliet willen minister Donner van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Weekers van Financiën opheldering over het feit dat veel gemeenten de regels voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften aan hun laars zouden lappen.
Vorige week maakte De Telegraaf bekend dat veel gemeenten niet ingaan op argumenten waarmee huiseigenaren willen aantonen dat de getaxeerde waarde van hun woning te hoog is. Ze versturen standaard afwijzingen in de verwachting dat veel woningbezitters het er verder maar bij laten zitten.

Pas als de boze burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken en wordt vaak een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden.

Elissen en Van Vliet spreken in hun Kamervragen aan Donner en Weekers van 'onbehoorlijk bestuur' en 'misbruik van bevoegdheid'. Zij vragen aan de bewindslieden of zij ook vinden dat deze manier van werken van gemeenten rechtsongelijkheid in de hand werkt.

De PVV'ers willen weten of Donner en Weekers van plan zijn een onderzoek in te stellen en of zij al hebben nagedacht over eventuele maatregelen tegen gemeenten.

Vragen van de leden Elissen en Van Vliet (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatsecretaris van Financiën over gemeenten die de regels
voor het afhandelen van woz-bezwaarschriften aan de laars lappen (ingezonden 8 februari
2011)
1
Bent u bekend met het bericht ‘Bezwaarschriften woz standaard afgewezen’? 1)
2
Hoe beoordeelt u het feit dat veel gemeenten een woz-bezwaarschrift niet serieus afhandelen
maar gewoon standaard afwijzen en er pas serieus werk van wordt gemaakt als burgers in
beroep gaan bij de rechter? Bent u het er mee eens dat een dergelijk “knijp en piep-systeem”
onbehoorlijk bestuur is en dat dit dus niet zo hoort te gaan?
3
Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat gemeenten bij het verlenen van vergunningen
burgers onder druk zetten of intimideren zodat de burger afziet van een woz-procedure? Bent
u het ermee eens dat dit misbruik van bevoegdheid (“detournement de pouvoir”) is en dat dit
ontoelaatbaar is?
4
Deelt u de mening dat deze manier van werken van gemeenten rechtsongelijkheid in de hand
werkt, onrechtmatig is en het vertrouwen van de burger in de overheid schaadt?
5
Bent u bereid een onderzoek te instellen om de aard en omvang van dit probleem in kaart te
brengen? Welke plaats ziet u voor de Waarderingskamer in deze om dit soort zaken te
monitoren? Op welke wijze denkt u dat hierover door de Waarderingskamer kan worden
gerapporteerd?
6
Welke maatregelen gaat u treffen tegen gemeenten die onzorgvuldig en onrechtmatig
handelen bij de behandeling van woz-bezwaarschriften en hoe gaat u dit in de toekomst
voorkomen? Is het daarbij een optie om de uitvoering van de Wet woz in de toekomst bij de
rijksbelastingdienst onder te brengen?
7
Zou het wettelijk geregeld kunnen worden om de afhandeltermijn voor alle bezwaren tegen
gemeentelijke belastingen Awb-conform te maken (dus een afhandeling binnen zes weken na
afloop van de bezwaartermijn) en de termijn voor woz-bezwaren terug te brengen naar
maximaal zes maanden?
8
Hoe staat u tegenover de gedachte om de gemeentewet zo te wijzigen dat na verloop van de
afhandeltermijn de “Lex Silencio Positivo” van toepassing wordt en het bezwaar van
rechtswege wordt toegewezen?
1) De Telegraaf, ‘Bezwaarschriften woz standaard afgewezen’, 28 januari 2011
comments powered by Disqus