Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans


VNG Belastingconferentie 2011


22 en 23 maart 2011 - Veldhoven

'Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans?'

Samenwerken of op eigen kracht verder? Het is een vraag die in 2011 veel gemeenten bezighoudt. Het dilemma geldt voor meerdere beleidsonderwerpen, maar zeker ook voor de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Tijdens deze belastingconferentie wordt aan dit onderwerp aandacht besteed, waarbij voordelen, risico's, ervaringen en aandachtspunten aan de orde komen.
Daarnaast kunt u de bedrijfspresentaties bezoeken, overleggen met collega's of deelsessies bijwonen over fiscale actualiteiten, reclamebelasting en BIZ, kostentoerekening bij legesheffing, proceskostenvergoeding, invordering, WOZ-bezwaren en procedures.

Voldoende stof voor een intensieve en leerzame conferentie. Wij zien uit naar uw komst!

Data en locatie

De VNG Belastingconferentie 2011 wordt gehouden op 22 en 23 maart 2011 in NH Koningshof, Locht 117 in Veldhoven.

Doelgroep

De conferentie is bestemd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten. Overige geïnteresseerden, zoals andere lokale overheden en het bedrijfsleven zijn van harte welkom.

VNG_nieuw_copy(1).jpg
Folo

Samenwerken
Heffing en invordering van lokale belastingen en uitvoering van de Wet WOZ; het zijn onderwerpen die voor lokale overheden steeds vaker aanleiding zijn om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voordelen oplevert. In een aantal gevallen wordt al samengewerkt, in andere gevallen wordt dat onderzocht en weer anderen varen bewust op eigen kracht. Gemeenschappelijke factor is dat in al deze gevallen samenwerking onderwerp van gesprek is.

Unie van Waterschappen
Samenwerking kent vele varianten. Dat geldt voor de inhoud en de wijze waarop wordt samengewerkt.
Het is belangrijk dat lokale overheden - waaronder de waterschappen - kunnen leren van elkaars ervaringen. In dat kader levert de Unie van Waterschappen dit jaar een bijdrage aan de conferentie.

Ondersteunen
De VNG neemt geen stelling in over de vraag of wel of niet moet worden samengewerkt. Die beslissing nemen overheden het best zelf op lokaal niveau. De VNG kan wel faciliteren, bijvoorbeeld door het ontsluiten van relevante informatie, het organiseren en publiceren van benchmarks of het organiseren van conferenties, zoals deze belastingconferentie
2011.

Elkaar spreken
Het is belangrijk dat collega's onderling contact kunnen hebben over hun belevingen in de praktijk. De VNG Belastingconferentie 2011 biedt daarvoor een ideaal podium. De conferentie trekt jaarlijks ruim 700 bezoekers. Die zijn bijna allemaal werkzaam op het gebied van lokale belastingen en de Wet WOZ en een groot deel daarvan is betrokken bij een ontwikkeling rond samenwerking. Kans genoeg dus om uw licht op te steken bij de bevindingen van uw collega's.

Plenair programma 23 maart
Op het plenaire deel van de VNG Belastingconferentie 2011 spreken Maarten Frankenhuis, Piet Bervoets, en Sjef Leenen. Maarten Frankenhuis is onder andere voormalig directeur van Artis en geeft een presentatie over domesticatie en voortplanting en de bijzondere relatie mens-dier; meer specifiek: de biologische wortels van de man-vrouwrelatie op de werkvloer, manager- en machogedrag, pubers en dwarsliggers, voetbalhooligans en relschoppers.

Piet Bervoets geeft leiding aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dat is het langst bestaande belastingsamenwerkingsverband in Nederland en telt nu 23 gemeenten en een waterschap. Vanaf de start in 1977 is Piet Bervoets betrokken bij het SVHW en vanuit deze rijke ervaring geeft hij zijn visie op samenwerken bij lokale belastingen, de Wet WOZ en de BAG. Daarbij zal hij kritisch ingaan op de omstandigheden en motieven waaronder samenwerking al dan niet kansrijk en nuttig is.

Sjef Leenen geeft vanaf de oprichting in 2006 leiding aan de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst stadsregio Parkstad Limburg (GBRD). Het samenwerkingsverband werkt als een shared service centre voor 6 gemeenten in de Parkstad. Hij zal onder andere ingaan op de mogelijkheden die een afzonderlijke organisatie gewijd aan belastingheffing en invordering te bieden heeft voor personeel en bedrijfsvoering. Hoewel de aanleiding "kostenbesparing door schaalvergroting" was, is uit zijn praktijk gebleken dat de belangrijkste voordelen (ook in financiële zin) in een andere hoek zitten.

Nieuw: VNG Belastingconferentie 2011: 2 FOLO pe-punten. Permanente educatie (pe): deelnemers die de gehele conferentie hebben gevolgd komen in aanmerking voor 2 FOLO pe-punten. U dient zich hiervoor van te voren te registreren via www.cpion.nl, onder `FOLO-ME'. De pe-punten worden na de conferentie bijgeschreven. Folo

Programma

Dinsdag 22 maart

Middagprogramma


15.30 - 18.30 uur

Bedrijfspresentaties

Avondprogramma


18.30 - 20.00 uur

Diner


20.15 - 21.30 uur

Deelprogramma's (ronde 1)

Woensdag 23 maart

Ochtendprogramma

Tot 09.30 uur

Ontbijt/ontvangst deelnemers


09.30 - 10.45 uur

Deelprogramma's (ronde 2)


10.45 - 11.00 uur

Pauze


11.00 - 12.15 uur

Deelprogramma's (ronde 3)

Middagprogramma


12.15 - 13.15 uur

Lunch


13.15 - 15.15 uur

Plenair programma met de volgende inleiders:

Maarten Frankenhuis
Maarten Frankenhuis, dierenarts, voormalig directeur van Artis en onderhoudend redenaar.

Piet Bervoets
Piet Bervoets is directeur van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en voorzitter van het platform Directeuren Samenwerkingsverbanden Belastingen (DSB).

Sjef Leenen
Sjef Leenen is manager van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst Parkstad Limburg.


15.15 uur

Koffie en thee

Uitreiking USB-stick met daarop de beschikbare presentaties en achtergrondinformatie

Deelprogramma's op 22 en 23 maart


* Deelprogramma 1: Actualiteiten

* Deelprogramma 2: Waterschappen actief in samenwerking (door Unie van Waterschappen)

* Deelprogramma 3: Procederen in de praktijk: een leerproces
* Deelprogramma 4: Samenwerking bij invordering
* Deelprogramma 5: Daling aantal WOZ-bezwaren; nu nog de kosten
* Deelprogramma 6: Vergoeding van proceskosten: in welke gevallen en in welke mate?

* Deelprogramma 7: Ondernemersfondsen, reclamebelasting, BIZ en OZB-opslag

* Deelprogramma 8: Uitvoering BAG-WOZ vanuit het perspectief van de basisregistraties

* Deelprogramma 9: Kostenonderbouwing in belastingprocedures
* Deelprogramma 10: Wizard of WOZ, begrijpelijk schrijven in de WOZ-praktijk

Deelprogramma 1: Actualiteiten
In dit deelprogramma worden actuele zaken binnen het gemeentelijk belastinggebied belicht. Hierbij kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en in de uitvoeringspraktijk, maar komt ook de jurisprudentie aan de orde. De inleiders kijken kort terug op de gebeurtenissen die plaatsvonden in 2010, waarbij de belangrijkste feiten nog even op een rij worden gezet. Daarna wordt de overstap gemaakt naar wat u in 2011 nog kunt verwachten. Inleiders: Ton Waars, hoofd afdeling fiscaal-juridische zaken Gemeentelijke Belastingdienst Den Haag en Robbert Verkuijlen, coördinator belastingzaken VNG icon_up.gif

Deelprogramma 2: Waterschappen actief in samenwerking (door Unie van Waterschappen)
Steeds vaker slaan lokale overheden de handen ineen als het gaat om het heffen en invorderen van belastingen. Dat bevordert de kwaliteit van de processen, vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie en levert efficiencyvoordelen op. Met name de zogeheten verticale samenwerking, tussen gemeenten en waterschappen, komt steeds vaker voor. Maar hoe kijken de betrokken bestuurlijke en ambtelijke spelers daar nu tegenaan? En leiden die verschillende invalshoeken tot een gezamenlijk beeld? Die vragen komen in dit deelprogramma aan de orde en daarbij is voor de deelnemers een actieve rol weggelegd. Het onderwerp is met name interessant voor vertegenwoordigers van organisaties waar aan samenwerking wordt gedacht of waar men met samenwerking is begonnen. Inleider: mr. drs. M.M.M.F. (Maurice) de Schwartz, directeur Belastingsamenwerking West-Brabant icon_up.gif

Deelprogramma 3: Procederen in de praktijk: een leerproces Veel bezoekers van de VNG Belastingconferentie hebben ervaring met procederen bij de belastingrechter. Of u nu veel of weinig ervaring heeft, elke zitting is uniek en loopt wellicht anders dan u had gehoopt of gepland. Met een nagespeelde zitting wordt in dit deelprogramma het proces bij de belastingrechter onder de loep genomen. Jan Monsma is de rechter. Hij oordeelt over een zaak die wordt verdedigd door twee partijen en geeft aan wat hem daarbij opvalt. U bent waarnemer en mag meepraten.
Inleiders: Mr. dr. J.A. Monsma, voorzitter sector belastingrecht van het gerechtshof te Arnhem en Sheila Snoey Kiewit, beleidsmedewerker VNG icon_up.gif

Deelprogramma 4: Samenwerking bij invordering
Het thema van de VNG Belastingconferentie 2011 is `Samenwerking'. In aansluiting op dit thema gaat Albert Visser in dit deelprogramma in op het initiatief om binnen de overheid samen te werken op het gebied van de deurwaarderij. Kunnen we binnen de overheid komen tot een gezamenlijke groep deurwaarders (gerechts- en belastingdeurwaarders) die exclusief taken voor de overheid uitvoert? Daarnaast informeert Rosalie van Heijst u over de actualiteiten op het gebied van invordering.
Inleiders: Albert Visser, Unitmanager Overheid Incasso bij het Centraal Justitieel Incassobureau en Rosalie van Heijst, sr. beleidsmedewerker VNG. icon_up.gif

Deelprogramma 5: Daling aantal WOZ-bezwaren; nu nog de kosten De afgelopen jaren is het aantal WOZ-bezwaren gedaald. Toch legt de afdoening van de bezwaarschriften nog steeds een groot beslag op tijd en inzet van personeel en daarmee op de uitvoeringskosten van de WOZ. In deze deelsessie gaan Karin Pastoor en Gerbrand van den Ban met de deelnemers op zoek naar de mogelijkheden om kosten te besparen bij de bezwaarafdoening. In die zoektocht komen naast de ervaringen uit het bezwarenonderzoek van de VNG en de Waarderingskamer, ook de ervaringen van de gemeentelijke WOZ-praktijk aan de orde met het pionierstraject mediationvaardigheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Inleiders: Karin Pastors, sr. medewerker en coördinator WOZ&Heffingen gemeente Emmen en Gerbrand van den Ban, sr. beleidsmedewerker VNG icon_up.gif

Deelprogramma 6: Vergoeding van proceskosten: in welke gevallen en in welke mate?
Gemeenten krijgen in bezwaarprocedures steeds vaker te maken met verzoeken om proceskostenvergoeding. Dat speelt vooral op het terrein van de Wet WOZ. Ook in de beroepsfase wordt een dergelijk verzoek regelmatig gedaan. Het gaat vaak om bedrijven die zijn opgericht om via no-cure-no-pay-constructies zo veel mogelijk proceskosten te verkrijgen. Gemeenten stellen de VNG steeds meer vragen zoals: in welke gevallen moet een kostenvergoeding worden toegekend, welke kosten komen in aanmerking, wanneer is sprake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, hoe hoog is de wegingsfactor, welke taxatiekosten worden vergoed en is dat dan in- of exclusief BTW? In dit deelprogramma worden die vragen met u besproken en krijgt u een toelichting op de vernieuwde VNG-notitie: `Vergoeding van bezwaar- en beroepskosten'. Inleiders: Ruben Wiegerink en Nicoline Bergman, advocaten van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (landsadvocaat) en Rob de Korte, sr. beleidsmedewerker VNG icon_up.gif

Deelprogramma 7: Ondernemersfondsen, reclamebelasting, BIZ en OZB-opslag
Inmiddels hebben veel gemeenten ervaring opgedaan met de invoering van lokale belastingen om ondernemersfondsen te financieren. Het afgelopen jaar zijn ook de eerste uitspraken van belastingrechters verschenen. In dit deelprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de laatste stand van zaken. Ook wordt stilgestaan bij de lessen uit de praktijk en de ervaringen met ondernemersfondsen, wat zijn de bijzondere aandachtspunten, waar liggen de risico's en hoe kun je die zo klein mogelijk maken?
Inleiders: Peter van den Bosch, Van den Bosch & partners en Eric van Mulken, hoofd belastingen en burgerzaken gemeente Sittard-Geleen icon_up.gif

Deelprogramma 8: Uitvoering BAG-WOZ vanuit het perspectief van de basisregistraties
De gemeente Tilburg stuurt op centraal gegevensbeheer waarbij het model van `eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik' nadrukkelijk is omarmd. Zo zijn binnen Tilburg de BAG- en WOZ-processen geïntegreerd. Dit geldt niet voor de vijf regiogemeenten waarmee de gemeente Tilburg de WOZ en belastingtaken samen uitvoert. De invoering van de Basisregistraties en de gescheiden uitvoering BAG en WOZ voor de regiogemeenten brengen extra uitdagingen met zich mee. In Tilburg is nu een plan in uitvoering waarmee de afstemming tussen de WOZ-registratie en de BAG kan worden geborgd voor de eigen processen en voor de regiogemeenten. In deze deelsessie vertelt de gemeente over de vorderingen en obstakels in dit pionierstraject. Met name interessant voor gemeenten die ook op zoek zijn naar manieren om de BAG- en de WOZ-processen te integreren.
Inleiders: Ton Haans, afdelingsmanager POI gemeente Tilburg en Michiel Vunderink, sr. adviseur Adviesgroep Nederlandse Gemeenten icon_up.gif

Deelprogramma 9: Kostenonderbouwing in belastingprocedures De bewijsregeling uit het arrest Roosendaal, proportionele vermindering uit het arrest Amsterdam, onderbouwing legestarieven uit het arrest Den Bosch, het meer dan zijdelingse verband uit het arrest Amsterdam (II); de Hoge Raad heeft de afgelopen tijd over de kostenonderbouwing in belastingzaken veel informatie gegeven. In deze deelsessie wordt de recente jurisprudentie behandeld en een doelmatige werkwijze voor de kostenonderbouwing aangeboden.
Inleider: Jacco Slomp, sr. beleidsmedewerker belastingzaken VNG icon_up.gif

Deelprogramma 10: Wizard of WOZ, begrijpelijk schrijven in de WOZ-praktijk
Of een gemeente nu wel of niet samenwerkt, uitspraken op bezwaarschriften en bijsluiters bij WOZ-beschikkingen moeten ieder jaar weer gemaakt worden. En ook al werken diverse partijen al meer en meer samen bij het opstellen en uitwisselen van deze teksten, het blijven teksten die lastig zijn om op te stellen. Dat komt omdat de inhoud juridisch sluitend moet zijn en tegelijkertijd moet de boodschap begrijpelijk en liefst ook prettig leesbaar zijn. Hoe schrijft u een tekst met een correcte inhoud zonder te vervallen in complex taalgebruik, welig tierende wetteksten en archaïsche standaardriedels. In dit interactieve deelprogramma leert u aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden alles over de do's en don'ts van het schrijven van goede en leesbare teksten. Leerzaam én lucratief: de deelnemer met de meeste parate kennis over begrijpelijk taalgebruik gaat naar huis met een mooie prijs. Dit deelprogramma wordt verzorgd door Henri Raven, bekend van eerdere conferenties. Henri is terug met het hooggewaardeerde programma van vorig jaar. Toen gemist? Grijp nu uw kans!
Inleider: Henri Raven, Hendrikx Van der Spek, bureau voor bedrijfscommunicatie icon_up.gif

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via deze inschrijflink. Ongeveer een week voor de conferentie ontvangt u een bevestiging met uw badge, een routebeschrijving en een programma per post. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij het CBP op 24 juli
2002, onder meldingsnummer m-1026707.

Data en locatie

De VNG Belastingconferentie 2011 wordt gehouden op 22 en 23 maart 2011 in
NH Koningshof, Locht 117 in Veldhoven.

Doelgroep

De conferentie is bestemd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten. Overige geïnteresseerden, zoals andere lokale overheden en het bedrijfsleven zijn van harte welkom.

Kosten

De kosten voor deelname aan de VNG Belastingconferentie bedragen: (alle bedragen zijn exclusief 19% Btw)

Voor non-profitinstellingen
Diner 22 maart EUR 57,00 Avondprogramma 22 maart EUR 140,00
Hotelovernachting 22 maart EUR 125,00
Programma 23 maart EUR 215,00

Voor profitinstellingen
Diner 22 maart EUR 57,00 Avondprogramma 22 maart EUR 280,00
Hotelovernachting 22 maart EUR 125,00
Programma 23 maart EUR 430,00

Annuleren of wijzigen

Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door in te loggen en naar 'mijn inschrijving' te gaan. Tot uiterlijk vrijdag 4 maart 2011 kunt u kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Dit kun u per e-mail aangeven aan cs@vng.nl.

Permanente Educatie punten: 2 FOLO pe-punten

Deelnemers die de gehele conferentie hebben gevolgd komen in aanmerking voor 2 FOLO pe-punten. U dient zich hiervoor van tevoren te registreren via www.cpion.nl, onder `FOLO-ME'.

Bij registratie voor de conferentie wordt u verzocht uw `FOLO pe-nummer' te vermelden.

comments powered by Disqus