Bepaling WOZ-waarde woning ontneemt burgers vertrouwen


Lansingerland – Burgers verliezen het vertrouwen in een jaarlijkse betrouwbare en professionele waardebepaling van hun woning. De gemeente moet die meer inzichtelijk maken en de burgers er beter over informeren. Dat was de strekking van een gedachtewisseling donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur, aangevraagd door het CDA.

Henny Strooij

Bij monde van Jan van Arem vroeg de fractie aandacht voor het feit dat veel inwoners dit jaar nog geen waardebepaling voor hun woning hebben ontvangen en dus ook geen belastingaanslag. Wie bij de gemeente navraagt hoe dat zit, krijgt te horen dat er onzekerheid is over de waardevaststelling. Vreemd, want de woningen bestaan al jaren en er wordt elk jaar een WOZ-aanslag voor verstuurd, zei Van Arem.
Hij verwoordde de verwondering en irritatie van veel inwoners over de gang van zaken bij de bepaling van de WOZ-waarde. Om die vast te stellen vergelijkt de gemeente hun woning soms met twee of drie andere die in het geheel niet vergelijkbaar zijn met hun eigen huis. In een aantal gevallen is er sprake van een waardestijging van wel 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor, zonder dat aan de woning iets is veranderd, aldus Van Arem.
Wanneer een bezwaar wordt toegewezen, en de WOZ-waarde wordt verlaagd, blijkt het jaar daarop de waarde opnieuw te zijn vastgesteld op het niveau waartegen een jaar eerder bezwaar is aangetekend.
Het CDA merkt dat veel inwoners door deze gang van zaken hun vertrouwen verliezen in een correcte vaststelling van de WOZ-waarde van hun woningen, zei hij. Desgevraagd liet ook andere fracties in de commissie weten negatieve geluiden van inwoners te horen over het onderwerp.

Eigen wethouder
Jan Pieter Blonk herinnerde eraan dat de fractie van Leefbaar 3B in 2008 en 2009 al aandacht had gevraagd voor het probleem. Hij zei erbij in de nieuwe wethouder financiën, Eric Kampinga (VVD) alle vertrouwen te hebben voor verbetering. Daarin werd hij bijgevallen door Hans Wiebes (VVD).
Ook Ankie van Tatenhove (CU) en Ivana Citterbartova (GroenLinks) waren bekend met de problematische gang van zaken bij de waardering van woningen en de reacties daarop uit de bevolking. Ruud Braak (PvdA) merkte op het opvallend te vinden dat uitgerekend het CDA het punt ter tafel bracht. “De eigen CDA-wethouder die het in portefeuille had, is nog maar net vertrokken”. Het voorstel van Van Arem om de Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de manier waarop de waardering tot stand komt, ‘bezien vanuit de bril van de burger’, steunde Braak niet. Ook Jeroen Heuvelink (D66) noemde het een te zwaar middel.
Wethouder Kampinga vond de Rekenkamer evenmin het ‘geëigende instrument’ om te onderzoeken hoe de waardering verloopt. Op de gemeentelijke website is te zien hoe de waardering vorig jaar is verlopen, zei hij. Wel zag hij heil in goede voorlichting, om duidelijk te maken hoe de waardering in zijn werk gaat. Evenals Van Arem vond hij het onzinnig huiseigenaren een aanslag te sturen op basis van een waardebepaling waartegen zij een jaar eerder met succes bezwaar hebben gemaakt.
Van Arem erkende dat hij ‘ook de hand in eigen boezem moest steken’. Er waren in het verleden meerdere fracties geweest die opmerkingen hadden gemaakt over de WOZ-waardering en –aanslagen, wist hij. Zijn eigen (CDA- )wethouder had hij meermalen over het onderwerp op de huid gezeten, maar dat had niet tot het gewenste resultaat geleid.

bron : De Heraut
comments powered by Disqus