Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde niet mogelijk


Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde gebeurt regelmatig, maar is het ook mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde? Volgens hof 's-Gravenhage kan dit niet, omdat het belang dan ontbreekt. Bovendien mag degene die (hoger) beroep instelt niet in een slechtere financiële positie komen dan zonder het instellen van beroep het geval zou zijn geweest.

Een eigenaresse van een woning maakt bij de gemeente Gouda bezwaar tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Zij is van mening dat de gemeente de WOZ-waarde te laag heeft vastgesteld. De gemeente verklaart het bezwaar ongegrond.
Discriminatie

In beroep stelt de eigenaresse dat zij zich door de afwijzing van het bezwaarschrift gediscrimineerd voelt. Zij wil gelijk behandeld worden met de overige straatbewoners bij wie de waarde hoger is vastgesteld. Verder is zij bevreesd dat zij met betrekking tot het eigenwoningforfait en de waterschapsomslag belastingschulden opbouwt. Rechtbank ’s-Gravenhage beslist dat de eigenaresse geen belang had bij haar bezwaar en verklaart het bezwaar daarom niet-ontvankelijk.
Belang ontbreekt

Het hof is het eens met de rechtbank dat eigenaresse geen belang heeft bij haar bezwaar waarin zij verzoekt om een verhoging van de WOZ-waarde. Bovendien volgt uit de Algemene wet bestuursrecht dat het instellen van beroep er niet toe mag leiden dat degene die het (hoger) beroep instelt in een slechtere financiële positie komt dan zonder het instellen van beroep het geval zou zijn geweest.
Geen opbouw belastingschulden

Volgens het hof wordt de eigenaresse van de woning niet in haar belangen geschaad. Of de werkelijke waarde van de woning hoger is dan de WOZ-waarde staat los van een eventuele overwaarde die de eigenaresse zou willen benutten bij een mogelijke verkoop van de woning of bij het opnemen van een lening om de overwaarde voor consumptieve doelen te gebruiken. De vrees van de eigenaresse dat zij met betrekking tot het eigenwoningforfait en de waterschapomslag belastingschulden opbouwt, is ongegrond. Het hof verklaart het hoger beroep van de eigenaresse niet-ontvankelijk.

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus