Met een flinke bruidschat de fusiegemeente in


Na vijftien jaar Den Haag vond het CDA Tweede-Kamerlid Jacob Reitsma circa tien jaar geleden een nieuwe uitdaging als burgemeester van Wymbritseradiel. Toen hij in 2001 terugkeerde naar ‘it heitelân’ was hij van plan om twee periodes vol te maken als burgemeester. Dat zou betekenen dat hij tot zijn 67e zou blijven werken maar daar zag hij niet tegenop. Zeker niet in Wymbritseradiel.
En het zou ook gerust lukken: van een herindeling was destijds helemaal geen sprake in Wymbritseradiel. In 2006 werd alles anders. Wymbritseradiel zou het nog wel een tijdje kunnen uitzingen als zelfstandige gemeente, maar op de lange duur zou dat niet verstandig zijn. In de Zuidwesthoek werd volop gesproken over fusies en Reitsma vond dat zijn gemeente moest anticiperen op die gesprekken. ,,Ik sei yn it kolleezje en tsjin de ried: ‘wy kinne it oer ús hinne komme litte of wy kinne lieding jaan oan it debat.’ Wy hawwe keazen foar it lêste en wy hawwe de befolking frege wat sy der fan fûn. It oereinhâlden fan de foarsjennings yn harren eigen doarp of stêd, sa as skoallen, doarpshuzen en winkels wie wichtiger as de gemeentegrins, seine se yn mearderheid.”
Doordat Wymbritseradiel de inwoners al in een vroeg stadium betrok bij de fusievoornemens is het verzet hier tegen de fusie minimaal geweest, vermoedt Reitsma. In Wûnseradiel en Nijefurd is dit proces anders verlopen en riep de fusie meer weerstand op. De afgelopen twee jaar heeft de fusie veel extra tijd gevraagd van de burgemeesters. Een dynamische periode waarvan Reitsma volop genoot. ,,Myn tiid útsitte! Dat is net de rol dy’t by my passet.”
Friese Meren

De afgelopen jaren heeft Wymbritseradiel vele miljoenen euro’s geïnvesteerd om de 27 dorpen en één stad ‘kreas’ af te leveren aan Súdwest Fryslân. Met het Friese Merenproject is de werkgelegenheid in de recreatie en het toerisme gestimuleerd. Heel veel wegen zijn opgeknapt, fietspaden aangelegd, dorpscentra gereconstrueerd en veel dorpshuizen werden duurzaam gemaakt.
,,Us ynwenners hawwe dat jild troch belestingen altyd opbrocht. Dêr meie se ek wat foar werom hawwe”, legt Reitsma uit. Hij memoreert dat Wymbritseradiel altijd een financieel gezonde gemeente is geweest. Dat komt onder meer omdat 80 procent van de huizen in particulier bezit is en de WOZ-waarde relatief hoog is. ,,Mar it belestingtaryf wie altyd leech.”
Verder kende de gemeente altijd weinig werklozen, zodat er weinig geld naar mensen ging die in de bijstandsuitkeringen zaten. De minimaregelingen daarentegen waren voor de inwoners behoorlijk, aldus Reitsma.
Extra kennis

Ondanks de vele zegeningen zou Wymbritseradiel het in de toekomst niet alleen kunnen redden, aldus Reitsma. Het rijk sluist steeds meer taken door naar gemeenten, de digitale dienstverlening vraagt extra kennis en (toeristisch-recreatieve) infrastructuur van het gebied Súdwest Fryslân moet beter op elkaar worden afgestemd. Op de vraag of de gemeente Gaasterlân-Sleat ook niet bij Súdwest Fryslân aangesloten had moeten worden, antwoordt Reitsma: ,,It hie kind.Sy hawwe oars besluten.”
Een gemeente van tussen de tien- en twintigduizend inwoners kan in de toekomst niet zonder hulp van andere gemeenten functioneren, is de overtuiging van Reitsma. Zo’n gemeente zal via gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten van alles moeten regelen op het gebied van WMO en AWBZ en in de toekomst ook op het terrein van jeugdzorg om de nodige dienstverlening te kunnen geven.
Het nadeel van die gemeenschappelijke regelingen is dat de gemeenteraad hier amper nog invloed op heeft. Een grotere gemeente kan bijvoorbeeld een sociaal gezicht geven aan de uitvoering van de WMO. Ze kan dit zelf uitvoeren en de gemeenteraad kan haar eigen politieke stempel op het beleid drukken.
Reitsma is blij dat hij Wymbritseradiel in gezonde staat kan opleveren en dat er de komende jaren via de tweede fase van het Friese Merenproject nog volop geïnvesteerd gaat worden in het fraaier maken van de watersportdorpen.
Afghanistan

Het contact met de burgers zal hij zeker missen. Heel indrukwekkend waren de contacten in 2007 met de nabestaanden van Aldert Poortema uit IJlst die het leven liet in Afghanistan. Ook op de andere vele contacten met zijn burgers kijkt hij met veel plezier terug. ,,In skoftsje lyn belle my ien út Easthim en Abbegea op oft ik ek in kertierke prate woe foar de jongerein dy’t nei Ghana gongen foar in wurkfakânsje. Prachtich om dan jins idealen te dielen mei in groep jongerein dy’t dyselde idealen hat.”
Reitsma is de gemeenteraad dankbaar dat hij ruimte kreeg om naast zijn werk zich in te zetten voor de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB). ,,By grutte wedstriden, EK’s en WK’s yn Thialf, hie ik soms moaie plakken reservearre foar de riedsleden. Je moatte ek wat werom dwaan”, zegt hij met een glimlach.

bron : Friesch Dagblad
comments powered by Disqus