Advies bijstelling eigenwoningforfait 2011


Op 15 november 2010 heeft de Waarderingskamer de Staatssecretaris van Financiën bericht dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde tussen de waardepeildata 1 januari 2009 en 1 januari 2010 landelijk gemiddels -2,3% bedraagt.

De huidige inschatting is gebaseerd op de voortgangsinventarisatie van de Waarderingskamer van oktober 2010. Het percentage van -2,3% wijst op een iets geringere daling van de woningwaarden dan de cijfers die Kadaster en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over de marktontwikkeling in 2009 geven.

Een door de Waarderingskamer uitgevoerde analyse wijst uit dat dit verschil wordt veroorzaakt doordat bij de meting van de gemeentelijke WOZ-waardeontwikkeling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 de taxatiewaarden van alle woningen worden vergeleken, terwijl Kadaster en NVM een andere methode gebruiken en hun cijfers baseren op de woningen die in de betreffende periode zijn verkocht. In die periode was sprake van een afnemend aantal transacties.

De verkoopprijzen aan de onderkant van de markt waren redelijk stabiel terwijl de verkoopprijzen vooral in de duurdere marktsegmenten onder druk stonden. Deze omstandigheden verklaren de iets geringere waardedaling die uit de WOZ-taxaties naar voren komt. Daarbij moet wel bedacht worden dat het gaat om landelijke cijfers, de regionale verschillen en vooral de verschillen tussen de marktsegmenten zijn groot.

bron : Waarderingskamer
comments powered by Disqus