Taxatieverslag nieuwe stijl leidt tot minder bezwaren


Uit de pilot taxatieverslag nieuwe stijl blijkt dat gemeenten die het nieuwe taxatieveslag gebruiken meer waardering krijgen van de eigenwoningbezitters voor het verslag. Het taxatieverslag nieuwe stijl leidt ook tot minder bezwaren van de huiseigenaren.

Begin dit jaar hebben circa 100 gemeenten in het kader van een 'pilot taxatieverslag nieuwe stijl' een uitgebreider taxatieverslag woningen gebruikt. Van deze gemeenten hebben 65 gemeenten hun inwoners ook de optie geboden om een vragenlijst over dit taxatieverslag in te vullen. Circa 2800 woningeigenaren hebben de vragenlijst over het taxatieverslag ingevuld. Van de invullers die vorig jaar ook het taxatieverslag hebben opgevraagd en dus beide verslagen konden vergelijken, krijgt het taxatieverslag nieuwe stijl een rapportcijfer van 6,1. Het 'klassieke' taxatieverslag, zoalsvermeld in de Waarderingsinstructie krijgt van deze groep een gemiddeld rapportcijfer 5,7. Tevens blijkt dat bij gemeenten die het vernieuwde taxatieverslag hebben gebruikt, het aantal woningen onder bezwaar is gedaald van 2,60% naar 1,94% (een daling van 0,66%) Bij de gemeenten die het "klassieke" taxatieverslag hebben gebruikt, was deze daling 0,14%.
­
Hoewel deze cijfers aangeven dat de veranderingen in het taxatieverslag de woningeigenaren wel aanspreken, lijkt er ook nog wel ruimte voor verdere verbetering. Welke veranderingen kunnen bijdragen aan het vertrouwen van eigenwoningbezitters, wordt verder onderzocht. Dit verdere onderzoek heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Dat wordt mede veroorzaakt door de vraag of sommige gegevens wel of niet op het taxatieverslag vermeld mogen worden met het oog op de privacybescherming. Hierover wordt ook gesproken met het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Dit betekent dat ook in 2011, voor de nieuwe WOZ-taxaties naar de waardepeildatum 1 januari 2010, gemeenten kunnen kiezen tussen het 'klassieke' taxatieverslag, zoals vermeld in de Waarderingsinstructie en het vernieuwde taxatieverslag zoals dat dit jaar voor het eerst gebruikt is.
Eigen beheer of uitbesteden

Een gemeente kan het taxeren van onroerende zaken in eigen beheer uitvoeren of uitbesteden aan een extern bureau. Een groot aantal gemeenten heeft eigen taxateurs in dienst. Andere gemeenten besteden (een deel van) de waarderingswerkzaamheden uit. Er is een groot aantal gespecialiseerde bedrijven voor de waardering in het kader van de Wet WOZ actief. Daarnaast worden door de gemeente soms plaatselijke makelaars of taxateurs ingehuurd.
­
Bij uitbesteding blijft de gemeente zelf verantwoordelijk. Daarom zal de gemeente bij de uitbesteding duidelijke eisen stellen aan het in te zetten personeel, aan de te hanteren taxatiemethode, aan te verzamelen en te registreren gegevens. Verder kunnen gemeenten ook kennis over automatisering en andere ondersteunende werkzaamheden via de verschillende bedrijven inhuren.
[ Bron: Waarderingskamer ]

comments powered by Disqus