Sluitende begroting


ZOETERWOUDE - Ondanks de economisch zware tijden is het college van Zoeterwoude erin geslaagd een financieel sluitende programmabegroting 2011 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Veel van de noodzakelijke maatregelen zijn gevonden door nog meer te zoeken in de efficiency en het niet meer laten groeien van de reserves. Ook wordt bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Toch ontkomen ook de burgers niet helemaal aan de gevolgen. De gemeentelijke compensatie van de precarioheffing (10,50 per kwartaal) door het drinkwaterbedrijf Oasen zal in twee jaar vervallen en de subsidies aan verenigingen zijn aangepast. De ingrepen zijn geen verrassing voor de wethouder van Financiën Kees den Ouden. 'We wisten vorig jaar al dat er moeilijke tijden aankwamen Voor 2011 en 2012 hebben we een sluitende begroting maar voor de jaren erna zullen beslist nog ingrepen noodzakelijk zijn.'

Net als bij vele andere gemeenten wordt de financiële tegenslag vooral veroorzaakt door de daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Die loopt vanaf 2011 steeds verder terug. Voor Zoeterwoude is de korting berekend op 100.000 euro voor 2011 en dit loopt op tot 700.000 euro in 2014.

'In de huidige begroting is het ons gelukt om niet te snijden in de voorzieningen voor de burger. Die zal er, buiten de vervallen compensatie voor Oasen, niet veel van merken. We houden er echter rekening mee dat er voor 2013 en latere jaren lastige keuzes noodzakelijk zijn. Voor die jaren is er echter nog geen volledige duidelijkheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Ook hebben we nogal last van vertragingen bij bouwprojecten. We zien dat door de economische crisis veel bouwgrond ongebruikt blijft liggen en dat kost ons geld. In overleg met de gemeenteraad zullen oplossingen moeten worden gevonden. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de investeringen op peil te houden. De riolering moet betrouwbaar blijven functioneren en de wegen moeten veilig blijven.'

'In lijn met het nieuwe coalitieakkoord Zoeterwoude duurzaam in beweging wordt er niet bezuinigd op het zwembad en de bibliotheken. Ook de vrijwilligersorganisaties voor jeugd en voor ouderen worden ontzien. Voor het stimuleren van sport en bewegen is zelfs extra geld beschikbaar.'

Lasten

In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de opbrengst van de OZB met 1,5 procent. Dat is minder dan de stijging in 2010. Omdat de WOZ-waarden per 1 januari 2010 naar verwachting iets lager zijn dan het vorige jaar stijgen de tarieven iets. De juiste tarieven worden in december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met 8 euro per jaar stijgen. Daartegenover staat dat de tarieven voor diftar (tarieven per gewicht) gelijk blijven aan 2010. Dat geldt ook voor het tarief Rioolrecht. Ook dat blijft gelijk op 289 euro per huishouden.

Behandeling

De begroting is nog niet definitief. Eerst moet de gemeenteraad de begroting nog bespreken, eventueel wijzigen en vervolgens vaststellen. De behandeling van de begroting door de gemeenteraad vindt plaats tijdens het Open Huis op donderdag 28 oktober (technische bespreking) en op donderdag 11 november (debat en vaststelling). De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur ontvangen de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de wethouders bezoekers in de centrale hal van het gemeentehuis met koffie en thee. Iedere geïnteresseerde is welkom bij de vergaderingen.
.Share|Meld ongepastStuur dit artikel door.Meld OngepastIs dit artikel, deze foto of reactie hierop naar jouw mening ongepast?

bron : Witte Weekblad
comments powered by Disqus