Gemeente Baarn schiet herhaaldelijk tekort bij informatieverstrekking


De gemeente Baarn reageert niet of nauwelijks op vragen van een inwoonster van de gemeente. De Nationale Ombudsman vindt dat het college van Burgemeester&Wethouders hiermee handelt in strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking.
Klacht bij wethouder

De inwoonster stelt de gemeente Baarn schriftelijk enkele vragen over het verschil in grootte en WOZ-waarde van twee identieke woningen. Omdat ook na rappel een reactie uitblijft, wendt de inwoonster zich op 11 augustus 2009 tot de wethouder. De wethouder nodigt haar uit voor een gesprek, biedt excuses aan en zegt toe dat haar brief binnen 14 dagen wordt beantwoord.
Klacht bij gemeentesecretaris

Op 28 augustus 2009 ontvangt de inwoonster een antwoord in de vorm van een (afwijzende) uitspraak op bezwaar. De inwoonster reageert schriftelijk op deze uitspraak. Als een antwoord van de gemeente op deze reactie uitblijft, rappelleert zij bij een medewerker van de gemeente. Omdat ook nu een reactie uitblijft, wendt de inwoonster zich tot de gemeentesecretaris.

Klacht bij Ombudsman
Na het wederom uitblijven van een reactie, dient de inwoonster een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Gevraagd naar een reactie verzuimt het college van Burgemeester&Wethouders tot twee keer toe te reageren. Uiteindelijk ontvangt de Ombudsman een brief van de heffingsambtenaar waarin deze verwijst naar een afschrift van een brief die hij aan de inwoonster heeft gestuurd.
Actieve en adequate informatieverstrekking

De Ombudsman beslist dat het college van Burgemeester&Wethouders van de gemeente Baarn heeft gehandeld in strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking. De gemeente beantwoordt in eerst instantie de brief van de inwoonster niet, vervolgens wordt deze brief behandeld als bezwaarschrift (wat niet de bedoeling van de inwoonster was) en tot slot wordt niet ingegaan op de reactie van de inwoonster op de uitspraak op bezwaar.
Vertrouwen in overheidsinstellingen

Het niet actief en adequaat informeren leidt tot een vermindering van het vertrouwen van burgers in overheidsinstellingen. Inmiddels heeft een heffingsambtenaar van de gemeente wel een inhoudelijke reactie gegeven en heeft de gemeente geprobeerd een persoonlijk gesprek aan te gaan met de inwoonster om meer duidelijkheid te verschaffen. Uit de reactie van de inwoonster blijkt dat zij hier niet op ingegaan is omdat haar vertrouwen in de gemeente Baarn te veel is geschonden.

bron : Plein plus

Door mr. M. Hasselman

 
comments powered by Disqus