Kritiek WOZ-specialisten op Gemeente Hilversum


Hilversum, WOZ-specialisten heeft kritiek op de gemeente Hilversum, die niet alleen inwoners waarschuwt voor no cure no pay-bureaus maar ook moeilijk zou doen over het openbaar maken van gegevens. De gemeente stelt echter dat het verzoek van het bedrijf 'heel keurig' is afgehandeld.
Wie het niet eens is met de door de gemeente vastgestelde waarde van zijn woning of bedrijfspand kan het landelijk opererende bedrijf inschakelen. Indien wordt vastgesteld dat de WOZ-waarde te hoog is, dient een gespecialiseerde jurist een bezwaar- en/of beroepsschrift is. Gratis. Bij een succesvol bezwaarschrift ontvangt het bureau een wettelijke vergoeding van de gemeente voor de gemaakte kosten.
Waarschuwing Op de eigen website waarschuwt Hilversum haar burgers voor bedrijven die 'zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling'. Gratis dienstverlening klinkt mooi, stelt Hilversum, maar de werkelijkheid is anders. Voorgerekend wordt, dat een bureau tot wel 728 euro kan opstrijken, terwijl de eigenaar van het pand jaarlijks maar een paar euro goedkoper uit is.
Hoe meer geld Hilversum kwijt is aan kostenvergoedingen, hoe hoger het nieuwe ozb-tarief uitpakt, waarschuwt de mediastad. Dus: laat no cure no pay-bureaus links liggen. ,,Als blijkt dat de vastgestelde waarde niet goed is, passen we deze graag voor u aan.''
Kortzichtig en onzorgvuldig, meent directeur Ferdinand de Regt van WOZ-specialisten. Op de eerste plaats omdat een succesvol protest niet alleen een lager ozb betekent.
De WOZ-waarde vormt ook de basis voor de aanslag van het waterschap, de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de schenk- en erfbelasting én de vennootschapsbelasting. ,,Een reguliere klant waarvoor wij een bezwaarprocedure voeren bespaart gemiddeld 138 euro netto per jaar.''
De Regt noemt het opvallend dat Hilversum burgers nadrukkelijk aanraadt om vooral zelf bezwaar te maken. ,,Zelf huren gemeenten voor de afhandeling van bezwaarschriften massaal bedrijven in. Veelal laten gemeenten het op een beroepsprocedure bij de rechtbank uitlopen. Vaak ingefluisterd door de eerder genoemde bedrijven die 'kansen' op succes zien. Procedures worden tegen beter weten in doorgezet. Hierdoor kunnen deze bedrijven nog meer uren declareren.''
De tientallen miljoenen die gemeenten daarvoor betalen staan volgens hem in schril contrast met de vergoedingen die hij en zijn collega's ontvangen. ,,Zeker als een gemeente massaal foute WOZ-waardes verstrekt is het bijzonder ongepast om de rekening bij de burger te leggen.''
WOZ-specialisten heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de kosten van de afhandeling van bezwaarschriften. Met de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) in de hand. Een deel van de gemeenten treuzelt met het verstrekken van gegevens, doet dat minimaal of levert juist een stortvloed. Een gemeente die zich niet aan de wettelijke termijnen houden, moet de aanvrager een 'boete' betalen. ,,Hilversum suggereert zelfs dat het ons te doen is om die dwangsommen'', meldt De Regt verontwaardigd. ,,Heel ongepast.''
Enorme klus Een woordvoerder van de gemeente wijst alle kritiek van de hand. ,,Het was absurd hoeveel die meneer van de gemeente wilde weten en hoe gedetailleerd die informatie moest zijn.'' Een enorme klus, die drie of vier ambtenaren enkele weken zou hebben gekost. ,,De indiener van een WOB-verzoek hoeft niet te zeggen waarom hij de informatie wil hebben. Maar wij hadden sterk de indruk, dat het in dit geval puur om de eigen bedrijfsvoering ging. Weten wat de concurrentie doet.'' Ook komt het in Nederland regelmatig voor, dat het de vrager alleen maar te doen is om de dwangsom te innen, benadrukt de woordvoerder. De gemeente heeft WOZ-specialisten een uitgewerkt voorbeeld van de gevraagde informatie gestuurd. Met daarbij de melding dat het totale pakket circa 600 bladzijden (maal vijftig eurocent) groot zou worden. Kosten, die De Regt niet voor zijn rekening wilde nemen.

Bron : Gooi- en Eemlander

Toelichting WOZ-specialisten :
De reactie van de gemeente Hilversum dat het gevraagde verzoek drie of vier ambtenaren enkele weken bezig zou zijn zegt iets over het werktempo binnen de gemeente. Zo'n 300 gemeenten hebben binnen enkele weken de informatie direct en zonder tegenwerking aangeleverd. Het werkelijke verhaal is dat de gemeente Hilversum geen zin had om haar medewerking te verlenen aan ons onderzoek. comments powered by Disqus