Ook grond die niet in bezit is van eigenaar, telt mee bij WOZ - AD 12 maart 2011


Na het overlijden van onze vader hebben wij ons ouderlijk huis voor een getaxeerde waarde van 400.000 euro geërfd en daarover ook belasting betaald. Het huis is nog steeds niet verkocht; het staat voor 350.000 euro te koop. Nu zag ik onlangs dat in 2006 de WOZ-waarde van het huis slechts 334.059 euro was. Had de notaris déze waarde niet moeten aanhouden? En heeft het zin om bij de fiscus de te veel betaalde belasting terug te vorderen?

In 2006 werd de WOZ-waarde (nog) niet gebruikt om de waarde van een huis voor een erfenis op te maken. Dat komt omdat de WOZ-waardes nog aanzienlijk lager waren dan de werkelijke verkoopprijzen. De notaris heeft dan ook geen fout gemaakt.

Uw voorbeeld is overigens wel koren op de molen van mensen die vinden dat de WOZ-waardes van de huizenmarkt in Nederland zijn doorgeschoten. Vooral huizen van 300.000 euro en meer halen in de vrije verkoop hun WOZ-waarde vaak niet meer. In uw geval ligt de WOZ-waarde van 2006 al hoger dan de huidige verkoopwaarde. Dat is opvallend. De Belastingdienst zal hier overigens geen grond in zien de aanslag uit 2006/2007 te herzien.

Telt de grond mee?

Wordt bij het bepalen van de WOZ-waarde van een huis de prijs van de grond meegeteld? Mijn huis staat op erfpacht, maar ik heb toch een WOZ-waarde gekregen als zou de grond van mij zijn. Dat lijkt me onredelijk.

Dat kunt u onredelijk noemen en dat is het misschien ook wel, maar uw gemeente heeft volgens de wet gehandeld. In de wet Waardering Onroerende Zaak (WOZ) staat in artikel 17 met heel veel woorden, dat de grond bij de waarde wordt gerekend, ook al is deze niet in bezit van de huiseigenaar. Ferdinand de Regt, directeur van WOZ Specialisten, noemt het een vreemde gang van zaken, als je bedenkt dat de WOZ-waarde de economische waarde van een woning of bedrijfspand dient te benaderen.

Banken gebruiken steeds vaker de WOZ-waarde als richtsnoer voor het verstrekken van hypotheken. Voor huizen op (particuliere) erfpacht doen ze dat echter niet. Sinds een jaar verstrekken ze geen hypotheken meer voor huizen die op de grond van een andere particulier staan. Omdat ze daardoor heel moeilijk verkoopbaar zijn, heeft de Vereniging Eigen Huis het voor deze huizenbezitters opgenomen en wil dat de banken dit beleid veranderen. Voor gemeentelijke erfpacht verstrekken banken wel hypotheken.

Werkelijke kosten

U schreef dat voor de reiskosten naar arts of ziekenhuis 19 cent per kilometer aftrekbaar is. Maar je mag toch de werkelijke kosten aftrekken? En die liggen toch hoger?

Mensen die anderen naar arts of ziekenhuis brengen of op bezoek komen, mogen onder allerlei voorwaarden 19 cent per kilometer aftrekken. Voor patiënten zelf ligt dat anders. Zíj mogen de werkelijke vervoerskosten opgeven. Daar is geen vast bedrag per kilometer voor vastgesteld, omdat een grote auto nu eenmaal duurder is dan een kleine. Om die te berekenen moet u alle autokosten (zelfs bijvoorbeeld die van de wasstraat), delen door het aantal gereden kilometers. Maar het is realistischer de ANWB te vragen wat de werkelijke kosten van uw auto zijn. Een bedrag van rond de 30 cent p/k is gangbaar.

Goud van oud (2)

Ik wil graag even reageren op uw antwoord over heel oude polissen. Toen mijn moeder in 1999 overleed vond ik nog een oude begrafenispolis van mijn vader, die al in 1978 is overleden De maatschappij bestond allang niet meer. De begrafenisondernemer heeft hem meegenomen en het geld is keurig op mijn rekening gestort.

De verzekeraar heeft zich in positieve zin niet aan de regeltjes gehouden en het geld beschikbaar gesteld. Wie wil zien in welke maatschappij zijn oude verzekeraar is opgegaan, kan terecht op de site van De Nederlandsche Bank, http://dnb.nl en dan zoeken op oude polissen .

comments powered by Disqus